FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन, कक्षा ८

शैक्षिक सत्र २०७६, म्यागङ गाउँपालिका अन्तरगतका कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

प्रेस विज्ञप्ति- स्वास्थ्य

यस म्यागङ गा.पा.

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

यस कार्यालयबाट  मिति २०७७/१०/२७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मुल्याङ्कन हुँदा निम्न बोलपत्रदाताको बोलपत्र न्युनतम मुल्यंकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को २७ को उपदफा बमोजिम र सोही दफाको उपदफा ३ को प्रायोजनार्थ बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने

दस्तावेज: