FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

म्यागङ गाउँपालिका नुवाकोटको बिडिङ सम्बन्धी सूचना !!! (पहिलो पटक अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा २०७५/०९/१९ मा प्रकाशित)

दस्तावेज: 

Invitation for Bids

Invitation for Bids for procument of works
First Date of Publication: 2077/06/27(13/10/2020)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

यस कार्यालयबाट मिति २०७६/११/३० गते प्रकाशित सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मुल्याङ्कन हुँदा निम्न बोलपत्रदाताको बोलपत्र न्युनतम मुल्यंकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को २७ को उपदफा २ बमोजिम बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सुचना सम्बन्धित सबैको जानकारी

दस्तावेज: